دانلود رایگان پاورپوینت بیانیه حسابداری شماره 34 (GASB)

دانلود رایگان پاورپوینت بیانیه حسابداری شماره 34 (GASB)

دانلود رایگان پاورپوینت بیانیه حسابداری شماره ۳۴ (GASB)

 

ما در پست های دیگری از سایت تخصصی دانشجویان حسابداری ایران برای شما جزوه درس حسابداری بخش عمومی را قرار دادیم که میتوانید آن را به صورت رایگان از سایت دریافت کنید و در این پست از سایت برای پاورپوینت بیانیه حسابداری شماره ۳۴ را در ۴۱ اسلاید به صورت رایگان برای شما قرار دادیم . برای مشاهده توضیحات بیشتر در ادامه مطلب با آی آر حسابداران همراه باشید

 

مقدمه ای بر بیانیه شماره ۳۴ (GASB)

یکی ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺳﺎﻝ ﻗﺮﻥ ﻫﺎﻱ ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺻﺪﻭﺭ ﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۳۴ ﻫﻴﺎﺕ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﺳﺖ ﮔﺰﺍﺭﺷﮕﺮﻱ ﻭﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻛﻪ ﺭﻩ ﺁﻭﺭﺩ ﺁﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺪﻝ ﺟﺪﻳﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺷﮕﺮﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﺎﻟﺘﻲ ﻭ ﻣﺤﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺪﻝ ﺟﺪﻳﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺍﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ، ﻣﺎﻟﻲ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺷﮕﺮﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺭﺍ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

 

ﺳﻴﺮ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ۳۴

ﺗﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺻﺪﻭﺭ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ۳۴، ﻧﻈﺎﻡ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭ ﻱ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺷﮕﺮﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﺎﻟﺘﻲ ﻭ ﻣﺤﻠﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﭼﻬﺎﺭ ﭼﻮﺏ ﻧﻈﺮﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻳﻚ ﻣﺼﻮﺏ ﻫﻴﺎﺕ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻫﺎﻱ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ GASB ﻃﺮﺍﺣﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺑﻮﺩ. ﺩﺭ ژﺍﻧﻮﻳﻪ ۱۹۷۷ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻃﺮﺣﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺷﮕﺮﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﺎﻟﺘﻲ ﻭ ﻣﺤﻠﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﺮﺩ. ﻃﺮﺡ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺤﺚ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺩﻭ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﺔ ﮔﺰﺍﺭﺷﮕﺮﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ .ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﻈﺮ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮﺍﻥ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺍﻭﻝ ﺿﻤﻦ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺗﻌﻬﺪﻱ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺩﺍﺷﺖ ؛ﮔﺴﺘﺮﻩ ﺳﻄﺢ ﻭ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﮕﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﮔﺰﺍﺭﺷﮕﺮ ﺭﺍ ENTITY-WIDE LEVE ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ .

 

ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ

ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮﻱ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻭ ﻛﻠﻴﺪﻱ ﻳﻚ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺷﮕﺮﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﻭ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻱ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﺳﺖ. الف) اندازه گیری جریان منابع مالی ب) اندازه گیری جریان منابع اقتصادی

 

ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ۳۴ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ

ﺑﻴﺎﻧﻴﺔ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﮔﺰﺍﺭﺷﮕﺮﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻳﻚ ﻫﻴﺎﺕ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻫﺎﻱ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻣﺼﻮﺏ ﺳﺎﻝ ۱۹۸۷ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ. هدف این بیانیه افزایش ظرفیت مسئولیت پاسخگویی وارتقای سطح قابل فهم بودن و سودمندی گزارشهای مالی ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﻱ ﺍﻳﺎﻟﺘﻲ ﻭ ﻣﺤﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ، ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺗﻲ ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ.از طریق لینک زیر میتوانید فایل اسلاید های پاورپوینت بیانیه حسابداری شماره ۳۴ را دریافت کنید

توجه:کاربران گرامی لطفا آی آر حسابداران را به دوستانتان معرفی کنید…

» حجم فایل :۰.۵ مگابایت
» منبع و رمز : www.irhesabdaran.ir
» توضیحات :
فرمت این فایلppt می باشد.
برای مشاهده واجرای فایل از نرم افزار PowerPoint استفاده کنید
برای راحتی شما فایل ها رمز گذاری نشده است
» کپی رایت مطلب :
هرگونه کپی برداری از طرف سایر سایت ها و وبلاگ ها غیر مجاز و حرام می باشد.
جهت ارتباط با مدیر سایت از طریق فرم تماس با ما اقدام کنید
مشکلات مطلب را در قسمت نظرات بیان کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا