پروژه مالی بررسی تقلبات و اشتباهات حسابداران توسط حسابرسان

بررسی تقلبات و اشتباهات حسابداران شرکتها توسط حسابرسان

 تقلبات و اشتباهات حسابداران شرکتها توسط حسابرسان

عنوان  :بررسی تقلبات واشتباهات حسابداران شرکتها توسط حسابرسان

تعداد صفحات ۴۴ صفحه
فرمت های پروژه DOCX
دسته بندی پروژه پروژه مالی حسابداری
تهیه کننده آقای علیرضا قشلاقی رحیمی

 

 

پروژه های مالی مرتبط با پروژه مالی با موضوع حسابرسی عملیاتی شامل : ۱- پروژه مالی استقلال در حسابرسی (استقلال حسابرس) ۲- پروژه مالی با موضوع حسابرسی عملیاتی ۳-دانلود پروژه مالی رابطه حسابرسی با نرم افزار های کامپیوتری ۴-پروژه مالی اخلاق حرفه ای در حسابداری و حسابرسی برای مشاهده و دانلود هر یک از پروژه روی عنوان آن کلیک کنید. همچنین برای مشاهده تمامی پروژه های مالی سایت روی لینک رو به رو کلیک کنید ” مشاهده همه پروژه های مالی سایت

 

چکیده پروژه مالی حسابداری

این تحقیق به بررسی ابعاد شرکتهای مختلف بر اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان در قالب چارچوب نظری می پردازد. براساس اشتباهات حسابداری کشف شده  محقق به بررسی مستقیم ابعاد فرهنگی نظیر فاصله قدرت و فردگرایی بر میزان اشتباهات حسابداری پرداخته است نتایج تحقیق بیانگر این واقعیت است که فاصله قدرت و فردگرایی توضیح دهندگی بااهمیتی در مورد میزان اشتباهات حسابداری ندارد تمرکز قدرت در بین اجزای یک شرکت و ایجاد تعدیل گرهای داخلی نسبتا قوی و کارکنان صلاحیت دار مهمترین مشخصه شرکتهای مورد مطالعه بوده و همچنین با توجه به روحیات و روابط کاری در ایران شرکتهای مورد مطالعه برخلاف فردگرایی بیشتربر جمع گرایی تمرکز داشته اند که این امر موجب اشتباهات کمتری در اقلام حسابداری شرکتهای مورد نمونه بوده است همچنین بر اساس تعدیل فرضیات تحقیق و وارد کردن نوع مالکیت شرکتها که غالبا دولتی بوده اند بر میزان اشتباهات تاثیر داشته است و این امر بیانگر این موضوع است که نوع مالکیتشرکتها )ازحیث دولتی و خصوصی ( بر افزایش میزان اشتباهات با توجه به هدف ایجاد آنها تاثیر گذار است .

مقدمه پروژه مالی بررسی تقلبات و اشتباهات حسابداران توسط حسابرسان

این تحقیق یک تحقیق علمی بوده و نوع آن کاربردی است و روش آن تجربی که به بررسی تاثیر فرهنگ اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابداری می پردازد.به کمک این تحقیق مشخص می شود که آیا عوامل مورد بررسی در این تحقیق بر اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان موثر هست یا خیر ؟ یافته های تحقیق می تواند در ایجاد ساز و کارهایی به منظور کاهش یا حذف اشتباهات حسابداری کمک نماید.گروه کثیری از استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری به اطلاعاتی اتکا میکنند که به شکل صورتهای مالی و یاداشتهای توضیحی توسط مدیرات تهیه و ارایه میشوند.در بسیاری از موارد هدف تهیه کنندگان اطلاعات مالی ،با استفاده کنندگان آنها یکسان نیست و این موضوع ناشی از تضاد منافع بین گروه های ذینفع در شرکتها است بنابراین استفاده کنندگان جهت کاهش این تضاد منافع،به خدمات افراد صاحبنظر با صلاحیت و مستقل برای اعتبار دهی به اطلاعات حسابداری نیاز دارند .نیاز به خدمات حسابرسان مستقل در این استدلال نهفته است و فلسفه وجودی حسابرسان مستقل ایفای وظیفه اعتبار دهی است.

 

تاریخچه پروژه مالی بررسی تقلبات و اشتباهات حسابداران توسط حسابرسان

حسابرسی به عنوان یک حرفه ،یک تخصص  و یک رشته نوین ، عمر نسبتا کوتاهی دارد و در جهان به کمتر از یکصد سال  میرسد.اما همزمان و همراه با تحولات شتاب آمیز یکصدسال گذشته ،حرفه حسابرسی نیز به سرعت خود را با شرایط واوضاع و احوال زمان تطبیق داده و به عنوان یک دانش تخصصی مطرح شده است.علاوه بر نشریات مراجع و جوامع حرفه ای ، مولفان و پژوهشگران متعددی رسالات ،مقالات و کتابهای گوناگونی را تهیه کرده اند که به بیان اصول  روشها و عملکرد این رشته از فعالیت میپردازد.در عین حال فرایند تکاملی حسابرسی با به کارگیری علوم و فنون دیگری مانند آمار ، ریاضیات ، مدیریت و سیستم های اطلاعاتی در حسابداری و حسابرسی همراه بوده و تغییرات وسیع در فناوری اطلاعات که به گسترش فزاینده سیستم های کامپیوتری پردازش اطلاعات مالی انجامید،حسابداری را متحول و تغییرات و تحولات سریع حسابرسی

بیان مساله این پروژه حسابداری

مسئولیت اصلی حسابرسان طرح ریزی حسابرسی به نحوی است که نسبت به کشف تحریفات با اهمیت در صورتهای مالی شرکتها اطمینانی معقول بوجود آید در این راستا حسابرسان به میزان زیادی بر قضاوت حرفه ای خود و تجربیات گذشته خود برای شناخت نسبت به انواع اشتباهات حسابداری اتکا می کنند .اطلاع از ساختار و ویژگیهای اشتباهات حسابداری به حسابرسان در ارزیابی ریسک و برنامه ریزی در مورد رویه های حسابرسی و بهبود و کارایی و اثر بخشی کشف اشتباهات کمک می نماید.

 

ضرورت انجام تحقیق پروژه مالی

حسابرس هنگام برنامه ریزی و اجرای روشهای حسابرسی و ارزیابی و گزارشگری نتایج حاصل باید خطر وجود تحریف بااهمیت در صورت های مالی را که از تقلب یا اشتباه ناشی میشود، در نظر گیرد. تحریفات  در صورت های مالی میتواند از تقلب یا اشتباه حسابداران شرکتها ناشی شود   “اشتباه” عبارت است از هرگونه تحریف سهوی در صورت های مالی. “تقلب” عبارت است از هرگونه اقدام عمدی یا فریبکارانه یک یا چند نفر از مدیران، کارکنان یا اشخاص ثالث، برای برخورداری از یک مزیتی ناروا یا غیرقانونی.

 

اهداف پژوهش بررسی تقلبات و اشتباهات حسابداران

هدف از اجرای این تحقیق بررسی اشتباهات و تقلبات انجام شده در حسابداران شرکتها و بررسی موردی آنها توسط حسابرسان میباشدکه حسابرس در طی فرآیند حسابرسی، ملزم به گردآوری شواهد و مدارک کافی و قابل اطمینان است تا به پشتوانه آنها‌بتواند اظهارنظر حرفه‌ای مناسب در مورد فعالیتهای واحد اقتصادی موردرسیدگی ارائه نماید. در بررسی های حسابرس در زمینه اشتباهات حسابداران شرکتها  حسابرس هم ممکن است دچار دو نوع اشتباه شود :…

 

حسابرسی

حسابرس در زبان انگلیسی به معنای گوش دادن است و در زمان هایی که هنوز خواندن و نوشتن به اندازه کافی رواج نیافته بود، با گوش دادن به اظهارات مسولان مالی،درستی و صحت مطالب ابراز شده آنان مورد بررسی قرار می گرفت.حسابرسی عبارت است از هر گونه رسیدگی به دفاتر و اسناد ومدارک وانجام سایر بررسی ها که توسط شخصی مستقل از تهیه کننده‌ی آن‌به‌منظورارایه‌اظهارنظرنسبت‌به صورتهای مالی‌انجام میپذیرد….

 

اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان

در ادبیات و متون حسابداری اشتباهات حسابداری معمولا به سه دسته تقسیم می گردند محاسباتی ،اشتباهات ناشی از عدم وجود اطلاعات ،اشتباهات ناشی از بکارگیری نادرست اصول حسابداری اشتباهات ناشی از محاسبات در هر یک ازفرایند حسابداری میتواند رخ دهد اشتباه در شناسایی سرفصل حسابداری وکدینگ حسابها ،اشتباه در ثبت دفتر روزنامه ،اشتباه در انتقال اطلاعات به دفترکل وحتی اشتباه در انجام محاسبات ریاضی مربوط به رویدادهای مالی اشتباهات ناشی از عدم وجود اطلاعات عمدتا در اتباط با ابهام و عدم اطمینان نسبت به برخی اطلاعات و رخداد آنها دارد…

 

پیشینه خارجی

در سال ۱۹۸۹ لوبک،اینینگ و ویلینگهام تحقیقی با موضوع “تجربه حسابرسان در رابطه با اشتباهات و تخلفات با اهمیت حسابداران “انجام دادند که این تحقیق به تجربیات حسابرسان درمورد تخلفات بااهمیت می پرداخت.تحقیق مزبور تحقیقی پیمایشی بود که تجربیات شرکای حسابرسی یکی از هشت موسسه بزرگ حسابداری را مورد بررسی قرار میداد تامیزان فراوانی (تکرار پذیری)وماهیت تخلفات با اهمیت و همچنین سودمندی مدل برنامه ریزی حسابرسی برای ارزیابی احتمال وجود تقلب با اهمیت مدیریت را برای کشف تقلب و اختلاس ها ارزیابی نماید.نتایج تحقیق حاکی آن است که مدل پیشنهادی نویسندگان به عنوان یک ابزار فنی برای ارزیابی تقلب های مدیریتی با اهمیت،مناسب باشد…

 

روش پژوهش بررسی تقلبات و اشتباهات حسابداران

فرایند تحقیق ، فرایندی است که طی آن محقق می کوشد با پردازش علمی و منظم درون داده ها ،فرضیه های خود را به بوته آزمایش بگذارد .هدف اصلی در پژوهش علمی شناخت پدیده های طبیعی و کشف رابطه میان آنهاست پژوهش علمی کوشش نظامداری برای پاسخ دادخ به پرسشها می باشد و ساختار آن متکی به نظام منطقی است که روش علمی نامیده می شود محقق پس از انتخاب و تعیین موضوع تحقیق باید به دنبال تعیین روش تحقیق باشد پایه هر علمی روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی است که درآن علم بکار می رود انتخاب روش تحقیق بستگی به هدفها ، ماهیت موضوع تحقیق و امکانات اجرائی آن دارد . بنابر این هنگامی می توان در مورد بررسی و انجام تحقیق تصمیم گرفت که هدفها ، ماهیت موضوع تحقیق و ……..

 

 

برای دانلود ۹ صحفه اول این پروژه مالی حسابداری /پایان نامه حسابداری روی لینک زیر کلیک کنید

مشاهده فهرست کامل این پروژه مالی حسابداری (کلیک کنید )

باتشکر از آقای علیرضا قشلاقی رحیمی نویسنده این پروژه مالی حسابداری /پایان نامه حسابداری

این پروژه ۱۰۰ درصد کامل و آماده ارایه می باشد.

یک دیدگاه

  1. سلام
    ممنون بابت سایت خوبتون
    پروژه ها و جزوه هاعالین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا