پروژه مالی تاثیر محافظه کاری مشروط و نامشروط بر خطای پیش بینی سود

پایان نامه تاثیر محافظه کاری مشروط و نامشروط بر خطای پیش بینی سود

تاثیر محافظه کاری مشروط و نامشروط بر خطای پیش بینی سود

تعداد صفحات ۱۴۸ صفحه
فرمت : DOCX
دسته بندی پروژه مالی

 

چکیده

این پژوهش روابط موجود میان محافظه کاری و خطای پیش بینی سود را مورد آزمون و بررسی قرار  می دهد. در این پژوهش از طبقه بندی محافظه کاری مشروط و نامشروط استفاده شده است. جهت بررسی رابطه در شرایط بازار سرمایه ایران، در دوره زمانی ۱۳۸۹-۱۳۸۵ جامعه مطالعاتی شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، که با استفاده از روش حذف سیستماتیک، شرکت هایی که اطلاعات مورد نیاز پژوهش ما را فراهم نکردند ، حذف و تعداد ۱۱۲ شرکت انتخاب می گردد. سپس متغیر های پژوهش مورد شناسایی قرار می گیرد ،که جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های به دست آمده از نرم افزار ره آورد نوین استفاده شده است. این داده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزار Spss به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی مورد تجزیه و تحلیل  قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که  بین محافظه کاری مشروط و خطای پیش بینی سود ارتباط معناداری وجود دارد. با توجه به مولفه های آماری به دست آمده از آزمون های آماری مربوط به متغیر های این فرضیه نشان می دهد که متغیر ها دارای ارتباط خطی و مستقیم با یکدیگر هستند. در نتیجه فرض خطی بودن رابطه بین محافظه کاری مشروط و خطای پیش بینی سود تایید می گردد. همچنین نتایج مشخص کرد که بین محافظه کاری نامشروط و خطای پیش بینی سود ارتباط معناداری وجود دارد. با توجه به مولفه های آماری به دست آمده از آزمون های آماری مربوط به متغیر های این فرضیه نشان می دهد که محافظه کاری نامشروط با خطای پیش بینی سود دارای ارتباط خطی و مستقیم  است. در نتیجه فرض خطی بودن رابطه بین متغیر ها تایید می گردد. نتایج مقایسه ای حاصل از فرضیه اول و دوم پژوهش حاکی از این مهم است که تأثیر محافظه کاری مشروط و نامشروط بر خطای پیش بینی سود یکسان است. همچنین نتایج فرضیه سوم حاکی از آن است که  بین محافظه کاری مشروط و نامشروط و خطای پیش بینی سود در صنایع داروسازی و خودروسازی رابطه معناداری وجود دارد. از این رابطه چنین استنباط می شود که تأثیر محافظه کاری بر خطای پیش بینی سود در صنعت داروسازی بیش از خودرو سازی است.

 

مقدمه

سرمایه گذاری یکی از عوامل مهم توسعه در قرن حاضر است . سرمایه گذاری نیازمند برنامه ریزی است. برنامه ریزی، امکان بهره برداری مناسب از فرصت های موجود را فراهم می آورد. سرمایه گذاران به عنوان اصلی ترین تامین کنندگان منابع شرکت ها خواهان اطلاعات کامل و درست از شرکت ها هستند، در بازارهای کارای سرمایه چنین فرض می شود که کلیه اطلاعات موجود به سرعت به وسیله افراد جذب شده و اثرات آن در قیمت اوراق بهادار منعکس می شود. یعنی قضاوت افراد و تصمیم های آنان در قیمت های اوراق بهادارتجسم می یابد. اطلاعات حسابداری در صورت های مالی متجلی می گردد، سرمایه گذاران همیشه به طور ثابت و یکنواخت از اطلاعات حسابداری استفاده می کنند بدون آن که این اطلاعات را از نظر تغییرات انجام شده در روش های حسابداری تعدیل کنند و یا به نحوه محاسبه آن توجهی داشته باشند (هندریکسون ، ۱۹۸۲، ۱۵). بنابراین، برای افزایش اثربخشی برنامه ریزی باید توانایی پیش بینی صحیح و مستمر را بهبود بخشید. پیش بینی، عنصر کلیدی در تصمیم گیری های اقتصادی است . سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، مدیریت و سایر اشخاص در تصمیم گیریهای اقتصادی متکی به پیش بینی و انتظارات هستند. همچنین توجه به بودجه سالانه شرکت، پیش بینی تولید، فروش و سود هر سهم آن و کنترل بودجه در گزارشهای میان دوره ای و میزان تحقق پیش بینی ها، در تغییرات قیمت سهام تأثیر بسزایی دارد. شاید بتوان مهم ترین عامل تأثیرگذار بر قیمت سهام را در پیش بینی سود هر سهم جستجو کرد . مهم ترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات شرکت ها پیش بینی های سود ارایه شده توسط آن ها در فواصل زمانی معین است…

 

مشاهده فهرست کامل این پروژه مالی (کلیک کنید)

این پروژه ۱۰۰ درصد کامل و آماده ارایه می باشد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا