دانلود پروژه مالی حسابداری اصول ، روش ها و مراحل بودجه

دانلود پروژه مالی حسابداری

all_budget

دانلود پروژه مالی حسابداری اصول ، روش ها و مراحل بودجه

تعداد صفحات ۵۶ صفحه
فرمت های پروژه DOCX
دسته بندی پروژه پروژه های مالی
نویسنده و فرستنده مهندس حسن حکمتی فراز

چکیده پروژه مالی حسابداری

ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن اﻣﺮ ﺑﻮدﺟﻪ و ﻧﯿﺰ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪان از درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻧﻈﺎم ﺑﻮدﺟﻪ رﯾﺰی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺑﺰار ﻣﻬﻢ و ﺣﺴﺎس ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻋﻤﻠﯿﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی دوﻟﺖ ﺑﻪ  ﻣﻮازات رﺷﺪ  و ﺗﻮﺳﻌﻪ دوﻟﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺮاﺣﻞ و ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻬﻤﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و اﻣﺮوزه ﺑﺼﻮرت ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻓﻨﯽ و ﻣﺎﻟﯽ در آﻣﺪه اﺳﺖ.  ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻮدﺟﻪ رﯾﺰی از ﺳﺎﻟﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎر دور در اﯾﺮان ﻣﺘﺪاول ﺑﻮده ، و ازآن در ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﺒﺮد و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ  .اﺻﻮل، ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﻮدﺟﻪ  و ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻮدﺟﻪ رﯾﺰی در اﯾﺮان و ﻧﯿﺰ روﺷﻬﺎی ﺑﻮدﺟﻪ ، از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

مقدمه این پروژه مالی رشته حسابداری

ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺪاﯾﺶ دوﻟﺘﻬﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ و در اﯾﺮان ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺮای ﺷﮑﻞ اوﻟﯿﻪ آن وﺟﻮد دارد  . اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﮐﺸﻮر ﺗﺮﺗﯿﺐ داری  و دﻓﺎﺗﺮ دﯾﻮاﻧﯽ و و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎج و ﺧﺮاج و ﻋﻮارض ﮔﻤﺮﮐﯽ و اﺟﺮای اﺻﻮل ﻣﺎﻟ ﯽ ﺗﺒﺤﺮ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ . ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻠﺘﻬﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﻮاﻧﯽ را از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ، وﻟﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎﻟﯿﻪ و اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻬﻦ اﯾﺮان ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﺮرﺳﯽ و ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ …

اصل سالانه بودن بودجه
در عمده تعاریف از بودجه اشاره شده است که بودجه یک «پیش گویی» است. از انجا که زمان در پیش گویی یک عامل عمده است، برای بودجه نیز زمان یک «اصل» محسوب می شود. اما چه مدت از زمان در بودجه مورد پیش گویی قرار می گیرد؟ الزاماً مدت زمان بودجه نمی تواند اصل باشد. به هر حال به صورت قاعده و عمدتاً بودجه برای یک سال تهیه می شود که با توجه به سال قانونی در ایران عرفاً یک سال شمسی است. به این صورت که خط مشی ها، سیاستها، برنامه ها، عملیات، درآمدها و هزینه ها و بالاخره کلیه محتویات بودجه برای یک سال شمسی پیش گویی می گردد…

 

باتشکر فروان از مهندس حسن حکمتی فراز تهیه کننده این پروژه مالی حسابداری

مشاهده فهرست کامل این پروژه مالی حسابداری

این پروژه ۱۰۰ درصد کامل و آماده ارایه می باشد

‫4 دیدگاه ها

 1. بهترین سایت حسابداری هستید
  🙂

  1. ممنون پری خانم
   لطف دارید

 2. آرش امیدی گفت:

  سلام
  لطفا مقالات وپروژه های بیشتری در خصوص بودجه قرار بدید
  ممنون از سایت خوبتون

  1. سلام
   به زودی قرار مطالب جدیدی در خصوص بودجه قرار خواهیم داد
   موفق باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا