پروژه مالی بررسی رابطه بین سودهای مختلف و جریانهای نقدی با بازده سهام

پایان نامه بررسی رابطه بین سودهای مختلف و جریانهای نقدی با بازده سهام

پایان نامه بررسی رابطه بین سودهای مختلف و جریانهای نقدی با بازده سهام

تعداد صفحات ۹۶ صفحه
فرمت  (DOCX) word
دسته بندی پروژه مالی

مقدمه بررسی رابطه بین سودهای مختلف و جریانهای نقدی با بازده سهام:

در ارزیابی عملکرد و کارایی شرکتها از مقایسه های مختلف مالی و غیر مالی استفاده می گردد و تا کنون مدل ها و الگوهای مختلف در ارزیابی آن ارائه شده ،لیکن مدل و الگوی غالبی تا کنون در این زمینه ارائه نگردیده است.اگر چه صاحب نظران حسابداری ،سود را ملاک مناسب و بهتـرین برآورد از عملکرد موسسه می دانند .اما منتقدین ابراز می نمایند که سود های حسابداری متاثر از تخصیص ،برآورد ها و مفروضات غیر واقعی است، که فاقد تفسیر اقتصادی بوده و تحت تاثیر جانبداری ها و قضاوت های آگاهانه یا ناآگاهانه عوامل انسانی مانند مدیریت قرار می گیرد.در مقابل، جریان های نقدی به دلیل عدم استفاده از این تخصیص ها و قضاوت ها ایرادات فوق را ندارد . علیرغم این هنوز سود حسابداری با عنوان شاخص عملکرد شرکت مورد توجه تدوین کنندگان استاندارد های حسابداردی است و به عنوان شاخص برتری از عملکرد شرکت نسبت به جریان های نقدی در چهار چوب نظری این هیأت معرفی شده و به جریان های نقدی به عنوان اطلاعات مکمل نگاه می شود.در زیر به تشریح دیدگاه تدوین کنندگان  حسابداری می پردازیم.

گزارشگری مالی می بایست اطلاعاتی را به سرمایه گذاران، بستانکاران و سایر استفاده کنندگان ارائه کند، تا آنها در ارزیابی فرصت های سرمایه گذاری و اعطای اعتبار کمک نمایند و نیز نسبت به تعیین مبلغ،زمانبندی و عدم اطمینان جریان های نقدی آتی از قبیل سود تقسمی یا بهره و غیره کمک نمایند.دیدگاه هیأت بر آن است که تمرکز اصلی گزارشـگری مـالی می بایسـت بر ارائـه سود و اجزای آن باشد. زیرا دریافت ها و پرداخت های نقدی کوتاه مدت نمی تواند موفقیت یک شرکت را ارزیابی نماید، و تاثیرات بین دوره ای را لحاظ کند، لذا سود  و اجزای آن شاخـص بهـتری در ارزیـابی عـملکرد شرکـت نسبت به جریان های نقدی می باشد.

 

بیان مسئله بررسی رابطه بین سودهای مختلف و جریانهای نقدی با بازده سهام:

سرمایه گذاران هنگام سرمایه گذاری در سهام عادی بررسی های وسیعی را انجام می دهند.به عبارت دیگر عوامل زیادی را  هنگام سرمایه گذاری مد نظر قرار می دهند ، زیرا نقد ترین دارایی خود را به سهام عادی تبدیل می کنند. این امر خصوصاً در بورس هایی که کارایی ندارند یا حتی در سطح ضـعـیفی است،اهمـیت بیشـتـری پیدا می کند.در این گونه بازارها سرمایه گذاران باید با بررسی اطلاعات مختلف منتشر شده در مورد سهام یک شرکت به تصمیم گیری در مورد خرید یا عدم خرید آن سهام بپردازند ،که بیشترین اطلاعات شرکت ها در صورت های مالی آنها گنجانده می شود.سـرمایه گـذاران به دنبـال پیـش بیـنی بـازده سـهام شـرکـت ها می باشند. از طرفی شرکتها صورت های مالی مختلفی از جمله صوت سود وزیان و صورت جریان وجوه نقد ارائه می کند ،که این صورت های مالی می توانند مبنایی برای ارزیابی عملکرد شرکت باشند،کدامیک از این صورت های مالی می تواند کمک بهتری به سرمایه گذاران جهت تصمیم گیری نمایند ؟

طبق مفاهیم نظری حسابداری و گزارشگری مالی، سودو اجزای آن در حسابداری تعهدی شاخص بهتری از عملکرد شرکت نسبت به جریان های نقدی می باشد و توانایی پیش بینی آن با افزایش اقلام تعهدی ارتقاء می یابد و نقش مهمی در توضیح و بازتاب عملکرد شرکت دارد. بهر حال قدرت توضیحی جریان های نقدی به دلیل مشکلات از قبیل زمان بندی و تطابق زمانی ضغیف می باشد.از طرفی چنانچه اقلام تعهدی معوق یک شرکت ناچیز باشد ویا میزان اقلام تعهدی و معوق کاهنده سود به میزان اقلام تعهدی و معوق افزاینده سود نزدیک باشد، قدرت توضیحی اقلام صورت سود وزیان و اقلام جریان وجوه نقد به یکدیگر نزدیک می شود.در این تحقیق سعی بر این است که ارتباط اقلام این صورت های مالی با بازده سهام بررسی شود و این ارتباط را در صورت تغییر اقلام تعهدی معوق نیز بسنجیم.

 

چهارچوب نظری تحقیق

این تحقیق بر اساس مقاله ای که توسط آقای واتسون و ولز در سال ۲۰۰۵ در استرالیا انجام شده است ،استوار می باشد ومبنای اصلی و بیس کار قرار گرفته است.این مقاله تحت عنوان رابطه بین سودهای مختلف و جریانهای نقدی (به عنوان معیار عملکرد) با بازده سهام توسط افراد مذکور برای  تعداد ۵۷۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار استرالیا در سالهای ۱۹۹۲ الی ۲۰۰۳ مورد بررسی قرار گرفته است.

تحقیق آنها دارای دو فرضیه به شرح زیر است:

فرضیه اول :میزان همبستگی بین سودهای گوناگون با بازده سهام بیشتر از همبستگی جریانهای نقدی با بایده سهام می باشد.

فرضیه دوم: میزان همبستگی بین بازده سهام و سودهای مختلف با افزایش اقلام تعهدی یا معوق نسبت به همبستگی جریانهای نقدی با بازده سهام افزایش می یابد.

برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش رگرسیون تک متغیره استفاده شده است.لذا در این تحقیق به بررسی تحقیق فوق در بورس اوراق بهادار ایران و نتایج بدست آمده و مقایسه با تحقیق صرت گرفته توسط واتسون و ولز پرداخته شده است.

 

اهمیت و ضروریت تحقیق

سود در ادبیات حسابداری همیشه به عنوان بهترین متغیر ارزیابی کننده عملکرد شرکت مطرح بوده و در تدوین مبانی نظری حسابدرای نیز به آن اشاره شده است.با بروز ورشکستگی ناگهانی شرکتهای سود آور و عدم توانایی در بازپرداخت اصل و بهره وام و تقسیم سود ، اعتبار پیش بینی این متغیر مورد تردید قرار گرفته است و تحقیقات متعددی در جهت جایگزین نمودن یا ارتقاء این متغیر به منظور پیش بینی عملکرد شرکتها انجام شده است.تحقیق حاضر نیز تلاش دارد تا در ارستای چنین اهدافی گام بردارد .از آنجایی که نیاز استفاده کنندگان مالی در کشورهای مختلف با توجه به تفاوت موجود در شرایط اقتصادی و اجتماعی متفاوت می باشد، لذا با توجه به شرایط محیطی کشور لازم است، توانایی متغیر های مختلف مانند سود و جریان های نقدی را در ارزیابی شرکتهای ایرانی مقایسه نموده و بهترین متغیر را در این زمینه شناسایی نمود .به هر حال این تحقیق سعی در شناسایی قدرت توضیحی متغیر های ارزیابی کننده عملکرد شرکت(سودهاو جریانهای نقدی) در بورس اوراق بهادار ایران نموده است.

 

مشاهده فهرست کامل این پروژه مالی (کلیک کنید)

این پروژه ۱۰۰ درصد کامل و آماده ارایه می باشد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا