پایان نامه بررسی تاثیر سیستم های کنترل داخلی بر رابطه بین مدیریت سود و عملکرد آتی

پایان نامه بررسی تاثیر سیستم های کنترل داخلی بر رابطه بین مدیریت سود و عملکرد آتی

پایان نامه بررسی تاثیر سیستم های کنترل داخلی بر رابطه بین مدیریت سود و عملکرد آتی شرکت

پایان نامه کارشناسی ارشد سید عارف نبی زاده

 

هدف اصلی تحقیق بررسی تاثیر سیستم های کنترل داخلی بررابطه بین مدیریت سود و عملکرد آتی در شرکتهای پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷» می باشد. در این پژوهش؛ مدیریت سود به عوان متغیر مستقل، عملکرد آتی شرکت به عنوان متغیر وابسته و سیستمهای کنترل داخلی شرکت (واحد حسابرس داخلی) به عنوان متغیر تعدیل گر می باشد. اهرم مالی، اندازه شرکت و نسبت اقلام تعهدی نیز به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شده اند.  نمونه آماری تحقیق شامل ۱۵۹ شرکت می باشد که از طریق روش حذفی سیستماتیک انتخاب شده است. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی با رویکرد کاربردی می باشد. روش گردآوری اطلاعات در بخش مبانی نظری از روش کتابخانه ای و در بخش آزمون فرضیات از روش اسنادکاوی صورتهای مالی می باشد. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش روش همبستگی و رگرسیون چندگانه است.

 

اهمیت و ضرورت پژوهش

اهمیت سیستمهای کنترل داخلی  این است که مدیریت سود از طریق فعالیت های عملیاتی واقعی می تواند تاثیر منفی بر عملکرد آینده شرکت داشته باشد و توانایی مدیریت و کنترلهای داخلی شرکت تاثیر رابطه منفی مدیریت سود واقعی بر عملکرد آینده شرکت را کاهش می دهند. در تحقیقاتی که نایلا تبسم و همکاران۳ (۲۰۱۵) انجام داده اند به این نتیجه رسیدند که شرکت های درگیر فعالیت های مدیریت سود واقعی، از طریق دستکاری در فروش، عملکرد مالی بدتری در آینده خواهند داشت و این مسئله موجب کاهش سودآوری آتی شرکت خواهد شد. دستکاری فعالیت های عملیاتی از جمله فروش، مخارج اختیاری و هزینه های تولید برای برآورده شدن معیار های سود نتیجه مثبتی بر عملکرد آتی کوتاه مدت شرکت دارد ولی در بلند مدت می تواند موجب ورشکستگی شرکت گردد

 

مقدمه ای بر فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد

فصل دوم پایان نامه به بررسی چارچوب نظری، تئوری ها و پیشینه پژوهش حاضر می پردازد. در این فصل ابتدا به مبانی نظری مدیریت سود، سیستمها و کنترل داخلی شرکت و عملکرد آتی شرکت پرداخته شده است. بخش آخر نیز به ارائه پیشینه های داخلی و خارجی مرتبط با موضوع پژوهش اختصاص یافته است.

 

درباره فصل سوم پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری

روش شناسی پژوهش، که روش مناسب هر پژوهش را بر اساس موضوع پژوهش و طرح آن انتخاب می کند، از مهم ترین بخشهای فرآیند پژوهش است. توجه به این بحث و اهمیت آن، سابقه ای کهن دارد، و تفاوت میان علوم از نظر روش پژوهش در آنها، کمابیش ملحوظ بوده است. البته در برخی زمانها بر یک روش، مانند روش عقلی، بیشتر تأکید می شده است. در دوره جدید، از روزگار فرانسیس بیکن، به روش پژوهش در علوم بیشتر توجه شد؛ چنان که دانش «روش شناسی» (=متدلوژی)، که گاه منطق عملی نیز نامیده می شود، شکل گرفت. بحث از روش پژوهش، غالباً بحثی مقدمی برای هر علم است و جداگانه و در مقدمه خود آن علم مطرح می شود. به دلیل تنوع روشهای پژوهش و ویژگیهای روشهای مورد نیاز در علوم مختلف، گردآوری تمام آنها در یک علم چندان عملی نیست. از بخش‌های مهم هر پژوهش، مشخص نمودن روش انجام پژوهش می‌باشد. در این فصل به بررسی روش پژوهش به کار رفته در این پژوهش شامل روش طرح و پژوهش، فرآیند پژوهش، جامعه­ی آماری، و روش نمونه­گیری حجم نمونه ، و معیارهای اندازه‌گیری، روش آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده­ها در قالب یافته­های توصیفی و استنباطی می‌پردازیم.

 

متغیر مستقل: مدیریت سود

با توجه به این که صورت های مالی اطلاعات مربوط و با ارزشی را برای گروه های برون سازمانی فراهم می‌کند، اتکای شدید بر اعداد حسابداری و به ویژه سود، انگیزه های قدرتمندی را برای مدیران ایجاد می کند تا سود را به نفع خودشان دستکاری کنند. مدیریت سود ، الزامأ عملکرد واقعی شرکت را منعکس نمی کند و ممکن است منجر به ارائه اطلاعات نادرستی در مورد شرکت شود و در نتیجه باعث قضاوت نادرست سهامداران و سرمایه گذاران در مورد عملکرد شرکت شود که به این امر مدیریت سود می گویند

 

حسابرسی داخلی  و تاثیر آن بر رابطه مدیریت سود و عملکرد آتی

کنترل بر گزارشگری مالی و گزارش نقاط ضعف بااهمیت کنترل داخلی طبق بیانیه سازمان بورس اوراق بها دار تهران و طراحی یک سیستم کنترل داخلی اثر بخش جهت پیشبرد اهداف خرد و کلان شرکت دارای اهمیت می باشد.  در بیشتر موارد ضعفهای کنترل داخلی که توسط حسابرس گزارش می شود، در نامه مدیریت آورده می شود و به مدیریت ابلاغ می شود اما بین ضعف هایی که در نامه مدیریت وجود دارد با ضعف هایی که در گزارش حسابرس و بازرس قانونی افشا می شود تفاوتی وجود دارد. نوع دوم ضعفها؛ ضعف های بااهمیت کنترل داخلی هستند که بدلیل اهمیتشان در متن گزارش حسابرس افشا می شوند. نامه مدیریت اختیاری است و شکل استاندارد مشخص ندارد ولی گزارش موارد با اهمیت ساختار کنترل داخلی منطبق بر استاندارد حسابرسی است و عالوه بر موارد ذکر شده عمدتا با دو هدف زیر تهیه می شود: ۱ -بهبود روابط با مدیریت، ۲ -پیشنهاد خدمات مالیاتی و مدیریتی که موسسات حسابرسی قادر به ارائه آن هستند

 

سید عارف نبی زاده

سید عارف نبی زاده

 

کلاس های برگزار شده توسط استاد نبی زاده

شما در حال حاضر میتوانید در کلاس های زیر که توسط این مدرس تدریس شده اند شرکت کنید.

 

خلاصه ای بر کل فصل چهارم

در این فصل ابتدا خلاصه آمار توصیفی متغیرهای تحقیق نشان داده شد. در ادامه به ارائه آمار استنباطی پرداخته شد و مدل های تحقیق در قالب آمار استنباطی فرضیه‌ها ارائه شد. برای آزمون فرضیات ابتدا از آزمون چاو استفاده شد تا مشخص گردد که آیا از روش پانل باید استفاده کرد یا روش ترکیبی و در ادامه از آزمون هاسمن برای استفاده از روش پانل اثرات تصادفی یا اثرات ثابت استفاده شد. در نهایت برازش مدل ارائه و نتایج حاصل از مفروضات رگرسیون کلاسیک برای مدل‏های تحقیق بیان گردید. نتایج تحقیق در ارتباط با تایید فرضیه‌ی اول پژوهش نشان از آن داشت که مدیریت سود بر بازده داراییها (عملکرد آتی) تأثیر معکوس و معناداری دارد. نتایج تحقیق در ارتباط با تایید فرضیه‌ی دوم پژوهش نشان از آن داشت که سیستم کنترل داخلی از طریق وجود حسابرس داخلی بر بازده داراییها (عملکرد آتی) تأثیر مستقیم و معناداری دارد. در نهایت نتایج تحقیق در ارتباط با تایید فرضیه‌ی سوم پژوهش نشان داد سیستم کنترل داخلی از طریق وجود حسابرس داخلی موجب کاهش رابطه معکوس مدیریت سود و بازده داراییها (عملکرد آتی) شرکت می گردد.

 

قسمتی از نتیجه گیری در فصل آخر

سود یکی از مهمترین منابع برای ارزیابی عملکرد واحد اقتصادی و شاخصی مناسب برای تصمیمات سرمایه گذاران به حساب می آید. در ادبیات حسابداری، مدیریت سود از موضوعاتی است که درخصوص سود حسابداری مطرح می‌شود. در ادبیات حسابداری، مدیریت سود به عنوان گزارش نادرست سطح عملکرد اقتصادی شرکت توسط افراد درون‌سازمانی (به ویژه مدیریت) تعریف می‌شود که با هدف گمراه کردن ذینفعان و دست‌اندرکاران بازار سرمایه صورت می‌گیرد. مدیریت سود در حسابداری، عملی عمدی برای اثرگذاری بر فرآیند گزارشگری مالی بخاطر کسب سود شخصی است و شامل تغییر گزارش های مالی جهت گمراه ساختن سهامداران درباره عملکرد اساسی سازمان یا تحت تاثیر قراردادن پیامد های قراردادی است که وابسته به ارقام حسابداری گزارش شده می باش. از طریق لینک زیر میتوانید فایل پی دی اف پایان نامه کارشناسی ارشد سید عارف نبی زاده را به صورت رایگان دانلود کنید

دانلود فایل پایان نامه با فرمت pdf – کلیک کنید

‫10 دیدگاه ها

 1. فهمیه میری گفت:

  سلام من بسته های اموزشی اقای نبی زاده خریداری کردم بسیار برای من کاربردی بود به همه دوستان پیشنهاد میکنم شما هم خریداری کنید

  1. پشتیبانی سایت گفت:

   سلام وقت بخیر
   لطفا آی آر حسابداران را به دوستانتون معرفی کنید
   موفق باشید

 2. سلام وقت بخیر برا پرسشنامه چی میتونم ارائه بدم

 3. سلام وقت بخیر برا پرسشنامه چی میتونم ارائه بدم

 4. سلام جناب نبی زاده امکان داره آدرس لینک یا اگه خودتون موجود دارید ،نمونه پروپوزال دیگه ای را بگیریم؟

 5. سلام من می تونم این فایل رو برای پروژه مالی کارشناسی حسابداری استفاده کنم/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا